Algemene Voorwaarden VRmania

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit (i) de Verkoopsvoorwaarden, (ii) het reglement voorgebruikers van de Dienst (het “Reglement”) en (iii) het Privacy Beleid. De Algemene Voorwaardenzijn beschikbaar op de website www.vrmania.be (de“Website”).Eventuele bijzondere voorwaarden gepubliceerd op de Website zullen tevens van toepassing zijn, en zullen bij tegenstrijdigheid met de Algemene Voorwaarden voorrang hebben. De Algemene Voorwaarden kunnen op ieder ogenblik door VR Mania worden gewijzigd. De op het ogenblik van de Aankoop geldende Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn. Op elk geschil met betrekking tot de materie die door deze Algemene Voorwaarden wordt beheerst, is het Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, zijn bevoegd.
1. VERKOOPSVOORWAARDEN
a. Aanvaarding van de Verkoopsvoorwaarden
Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Anvio VR Belgium BVBA (VR Mania), met maatschappelijke zetel te Antwerpsestraat 18, 2840 Reet, met ondernemingsnummer0695.802.081 (hierna: “VR Mania” of de “Verkoper”) gedane offertes, alle bij haar geplaatste bestellingen en gedane aankopen, evenals alle met haar gesloten overeenkomsten. Elke bestelling, aankoop of overeenkomst betekent de aanvaarding van de Verkoopsvoorwaardendoor de klant. Eventuele andersluidende voorwaarden van de klant kunnen op geen enkele manier, ook nietstilzwijgend, van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen partijen.
b. De Dienst
De producten en diensten die door VR Mania worden aangeboden en, na aankoop door de klant, zullen worden geleverd (de “Dienst”), evenals de toepasselijke prijs (de “Prijs”), worden beschreven op de Website. Uitsluitend de informatie die beschikbaar is op de meest actuele versie van de Website, met uitsluiting van informatie op oudere versies van de Website of op andere websites of plaatsen, is geldig. De beschrijving van de Dienst en de Prijs op de Website geldt steeds uitdrukkelijk onder voorbehoud van schrijffouten of materiële vergissingen. VR Mania behoudt zich het recht voor om de Prijs op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De op het ogenblik van de Aankoop op de Website geafficheerde prijs zal van toepassing zijn op de Aankoop. VR Mania zal zich naar best vermogen inspannen om de Dienst te leveren. VR Mania behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Dienst op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, zonder dat dit aanleiding zal geven tot enig recht voor de klant op vergoeding of terugbetaling van een aangekocht Ticket.

c. Aankoop van de Dienst
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt voorzien, kan een toegangsticket voor de Dienst (“Ticket”)uitsluitend online, op de Website en/of op de website van commerciële partners, worden aangekocht. De verschillende stappen om tot de aankoop van een Ticket over te gaan, evenals de beschikbare betaalmethodes, worden beschreven op de Website (en desgevallend de betreffende website(s) van partners).De overeenkomst wordt als afgesloten beschouwd zodra VR Mania de bevestiging heeft gekregen van de betalingsinstelling dat de betaling werd aanvaard (de “Aankoop”). Aangezien de betalingsmodule wordt beheerd door een derde partij, wordt geen enkele informatie met betrekking tot de betaling doorgegeven aan VR Mania, die elke aansprakelijkheid met betrekking tot het online betalingsproces afwijst. Tickets kunnen niet worden teruggenomen, ingeruild of terugbetaald en niet mogen worden doorverkocht. Voor Tickets gekocht bij een commerciële partner, is de koper mogelijk gebonden door bijkomende voorwaarden van de partner.
d. Geen herroepingsrecht
Overeenkomstig artikel VI. 53 12° van het Wetboek van Economisch Recht, heeft de klant niet het recht om af te zien van zijn aankoop.
e. Aanpassing – Annulering
De klant kan zijn Ticket annuleren zonder kosten tot uiterlijk 4 weken voor de datum voor de levering van de Dienst zoals vermeld op het Ticket. De aankoopkost van het Ticket zal worden terugbetaald aan de klant op het rekeningnummer dat werd gebruikt voor de betaling. Bij annulering binnen de 2 weken voor de datum voor de levering van de Dienst zoals vermeld op het Ticket, krijgt de klant een tegoed ter waarde van de aankoopprijs van het Ticket. Het tegoed is persoonlijk en niet-overdraagbaar en kan uitsluitend worden aangewend voor de aankoop van een nieuw Ticket. Indien VR Mania door tijdelijke Corona maatregelen moet sluiten, zullen de tickets naar een latere datum, in samenspraak met de klant, herboekt worden. In deze omstandigheden zullen tickets niet terugbetaald worden.
2. REGLEMENT VOOR GEBRUIKERS VAN DE DIENST
a. Aanvaarding van het Reglement
Het Reglement is van toepassing op eenieder die zich toegang verschaft tot de Locatie en op eenieder die van de Dienst gebruik maakt (de “Gebruiker”).Door het loutere gebruik van de Dienst aanvaardt de Gebruiker onverkort de toepassing het Reglement.

b. Naleving van het Reglement
Teneinde dit Reglement te doen naleven, heeft het personeel van VR Mania het recht om een Gebruiker de toegang tot de Dienst, evenals de locatie waar de Dienst wordt verleend (de “Locatie”), te weigeren en om alle redelijke, en desgevallend preventieve maatregelen te nemen. Elke Gebruiker zal de hem gegeven (veiligheids)instructies opvolgen, in het bijzonder met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de Dienst en/of de Locatie. Wanneer dit Reglement niet wordt nageleefd, kan het personeel van VR Mania elke Gebruiker die het Reglement overtreedt bevelen de Locatie te verlaten en de levering van de Dienst weigeren, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vergoeding of terugbetaling van het Ticket van de Gebruiker. VR Mania wijst iedere aansprakelijkheid af in geval van schade die het gevolg is van het niet na leven van de bepalingen van het Reglement.
c. Toegang tot de Dienst
Voor het gebruik van de Dienst geldt een minimumleeftijd. Behoudens uitdrukkelijke afwijking op de Website, is deze vastgesteld op 12 jaar. VR Mania kan op ieder ogenblik het bewijs van de leeftijd van de Gebruiker opvragen. Gebruikers die niet aan de minimumleeftijd voldoen, zullen niet worden toegelaten tot de Dienst, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vergoeding of terugbetaling van het Ticket van de Gebruiker. Kinderen jonger dan 18 jaar moeten vergezeld worden door een meerderjarig Gebruiker en blijven zij onder de volledige verantwoordelijkheid van deze laatste. Het bewijs van de leeftijd van de verantwoordelijke persoon of het kind kan op ieder ogenblik worden opgevraagd. Van Gebruikers kan te allen tijde worden verlangd dat zij zich legitimeren. Het Ticket is geldig, en geeft toegang tot de op het Ticket beschreven Dienst, uitsluitend op de op de op het Ticket vermelde datum, aanvangsuur en eind uur, en onder de voorwaarden zoals vermeld op het Ticket. De wijze(n) waarop het Ticket kan worden gebruikt en gevalideerd, wordt (worden) beschreven op de Website. Tickets die niet in overeenstemming zijn met deze regels, zullen niet worden aanvaard(en zulks zal geen aanleiding geven tot enige vergoeding of terugbetaling van het Ticket).Bijzondere voorwaarden en beperkingen met betrekking tot de geldigheid en uitoefenbaarheid van het Ticket kunnen worden beschreven op de Website of op het Ticket (en desgevallend de betreffende website(s) van partners) en zullen van toepassing zijn bovenop, en desgevallend in afwijking van, de bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden. VR Mania wijst elke aansprakelijkheid af in geval van het onwettig gebruik van een Ticket als gevolg van verlies of diefstal. De Gebruiker zal uiterlijk 15 minuten voor de op het Ticket vermelde aanvangstijd aanwezig zijn op de Locatie. Indien de Gebruiker niet tijdig arriveert, kan de levering van de Dienst niet worden gegarandeerd, zonder dat hierdoor voor de Gebruiker enig recht op vergoeding of terugbetaling ontstaat).

d. Gebruik van de Dienst
De Gebruiker zal de Dienst, evenals de op de Locatie ter beschikking gestelde faciliteiten, toestellenen attributen gebruiken als een goede huisvader. De Gebruiker zal niet onder invloed zijn van alcohol, soft- en harddrugsmiddelen. De Gebruiker zal de Dienst gebruiken met respect voor de andere Gebruikers. De Gebruiker zal te allen tijde alle redelijke richtlijnen van het personeel van VR Mania opvolgen.
e. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van VR Mania is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Gebruiker heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies van klanten of contracten, verlies of beschadiging van goederen. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van AnvioVR Belgium BVBA beperkt tot het equivalent van de prijs van de Dienst. De Gebruiker betreedt de Locatie en gebruikt de Dienst op eigen risico. VR Mania wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onverenigbaarheid tussen de Dienst en de medische toestand van de Gebruiker. Gebruikers die de Dienst gebruiken in strijd met hun gezondheidstoestand(zwangere vrouwen, mensen die onlangs in het ziekenhuis zijn opgenomen, astmapatiënten, epileptici, enz.) doen dit op eigen risico. Uitsluitend de Gebruiker, met uitsluiting van VR Mania, is aansprakelijk voor elke schade toegebracht door zijn handelen of nalaten aan personen of goederen, en de Gebruiker zal VR Mania vrijwaren voor en schadeloos stellen tegen enige aanspraak van derden. VR Mania is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van objecten op en rond de Locatie. Indien lockers ter beschikking zouden worden gesteld van Gebruikers, is het gebruik ervan onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van de Gebruiker, en is VR Mania niet aansprakelijk voor verdwijningen, verlies, diefstal of schade aan objecten. Bij verlies, diefstal, of beschadiging van het materiaal dat door de Gebruiker wordt gebruikt bij het afnemen van de Dienst, zullen forfaitair de volgende vergoedingen worden aangerekend aan de Gebruiker:
– Trackers band €20
– Trackers €120
– HTC Vive Pro bril €750
– Rugzak PC €1750
– HTC koptelefoon €95
– Geweer €550
– Desktop PC €2600
Indien de Dienst door overmacht niet of niet naar behoren kan worden geleverd, is de verplichting van VR Mania beperkt tot het aanbieden aan de klant van een nieuwe datum voor het gebruik van zijn Ticket dat beïnvloed is door het geval van overmacht. De klant heeft geen recht op terugbetaling van zijn Ticket. Als overmacht zal onder meer ook (maar hiertoe niet beperkt) worden beschouwd stroompanne, staking, panne in IT-infrastructuur, software falen, tekortkomingen van onderaannemers of handelingen of nalatigheden van derden.

3. PRIVACY BELEID
VR Mania verwerkt persoonsgebonden gegevens in het kader van uw bezoek aan de Website, uwaankoop van Tickets en de levering van de Dienst. Alle verwerkingen gebeuren in overeenstemmingmet de privacywetgeving.
a. Doeleinden van de verwerking van persoonsgebonden gegevens
De rechtsgrond van onze verwerkingen zit vervat in de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VR Mania. Voor zover wettelijk vereist, vragen wij uw toestemmingen informeren wij u hoe uw een gegeven toestemming kan herzien. VR Mania verzamelt persoonsgebonden gegevens tijdens uw bezoek aan de Website, bij de online aankoop van een Ticket, en de levering van de Dienst. De gegevens die u meedeelt bij de online aankoop van de Dienst, worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en uw overeenkomst uit te voeren. De gegevens met betrekking tot alle geregistreerde profielen zullen bijgehouden worden om uw toekomstige bestellingen te verwerken. De persoonsgebonden gegevens die wij u vragen en die aangeduid zijn met een *, zijn vereist voor de verwerking van uw bestelling. Indien u deze verplichte velden niet invult, kunnen wij uw aanvraag niet verwerken. Als u uw toestemming verleent zal u e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van onze nieuwe producten en diensten. U kunt zich te allen tijde verzetten (‘opt-out’) tegen dit gebruik voor promotiedoeleinden, door een schriftelijke aanvraag te richten aan VR Mania (Antwerpsestraat18, 2840 Reet) of door een e-mail te sturen naar: team@vrmania.be. Het verwerken van je opt-out kan even (max. 72u) in beslag nemen. Je opt-out doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen. Wij verwerken en registreren geen financiële gegevens (kredietkaartnummer en vervaldatum) over u. Deze gegevens worden rechtstreeks geregistreerd op de site van de betalingsinstelling die zijn eigen beleid toepast voor de bescherming van persoonsgebonden gegevens. Verbindingsgegevens(IP-adres; land; datum, uur en duur van de verbinding; bezochte pagina’s, …) zullen verwerkt worden voor statistische doeleinden en om de site en onze dienstverlening te verbeteren.
b. Recht op toegang en rechtzetting
Aan de hand van een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag gericht aan VR Mania(Antwerpsestraat 18, 2840 Reet; team@vrmania.be), kan elke persoon die zijn/haaridentiteit rechtvaardigt gratis en schriftelijk de persoonsgebonden gegevens ontvangen die wij overhem/haar bezitten, en in voorkomend geval vragen om eventuele onjuiste, onvolledige of nietrelevante gegevens te verbeteren.
c. Beveiliging van de verwerking van persoonsgebonden gegevens
VR Mania verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgebonden gegevens te beschermen, om meer bepaald te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of meegedeeld worden aan onbevoegde derden.

d. Contact
Elke vraag of betwisting omtrent de inzameling en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, moet via e-mail verstuurd worden naar het volgende adres: team@vrmania.be U kunt ook een brief sturen naar het volgende postadres: Antwerpsestraat 18, 2840 Reet. VR Mania verbindt zich ertoe hieraan binnen een korte en redelijke termijn gevolg te geven. Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door VR Mania, kan je je wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35,1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be /www.privacycommission.be